top of page

COVID-19  Rotuma Translation 

1200px-Flag_of_Rotuma_(1987-1988).svg.pn

Updated 19 March 2020 

ROTUMAN TRANSLATION

Rogrog ne mou se COVID-19 Coronavirus

  • COVID-19 forås a‘ti‘ ‘e fifih ne leum ‘e he‘jia ma koho, ma av ne ‘äe ‘af‘afa fu‘ ‘e ‘ou hanue ta la po la fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af te‘is; he‘jiḁ ma koh se ‘ou isfu ne si‘u ma sor a‘lelei ‘ou si‘u ‘e sop ta (ma a‘mamas a‘lelei pau!)

  • Kepoi ka ‘äe kokon ‘e rēko ‘af‘af te‘is ma pā ‘es hḁiasoag la a‘tafan,

  • Healthline ma ‘on majat väe pau se COVID-19 he‘ se 0800 358 5453 ma säe ofrau se ta le‘et la hḁifäegag ‘e av het ma, ‘e laloag ne gasav ta, rån ne pӧg.

  • Kepoi ka ‘äe pa ‘inea a‘toton, a‘fumou‘åk ne aier‘åk rogrog ne mou se ‘af‘af te‘is ma figalelei ma hat se: https://covid19.govt.nz/

Hand Hygiene

WASH YOUR
HANDS OFTEN!

You can protect yourself and the people you live with by cleaning your hands frequently throughout the day.
Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. 

bottom of page