top of page

COVID-19 Tokelau Translation 

tokelau_edited.jpg

Updated 19 March 2020 

TOKELAUAN TRANSLATION

Fekau taua agai ki te famai COVID-19 Coronavirus Outbreak tenei kua pepehi

  • COVID-19 e lahi pepehi mai na pihipihi e maua kafai koe e mafatua pe tale, e hili atu to nofo i te fale ma fakaeteete ai kafai koe e tauale, mafatua pe tale ki te gauga o to lima ite tulima, ma fafano lelei o lima i he meamoli (ma holo ke mamago lelei!)

  • Kafai koe e popole ma e manakomia e koe he fehoahoani ma he lapatakiga mai he fomai, vili ki te numela a te Healthline 0800 358 5453e he totogia ma kua fakapitoa mo te famai tenei COVID-19, e tatala 24 itula i te aho, mo te vaiaho katoa – na aho e fitu o te vaiaho.

  • Ko na lapatakiga agai ki na femalagakiga i te va o fenua e kikila ma Iloilo lelei i te taimi nei – hiaki te Safe travel websitevena foki ma te itulau a IATA’ (IATA Travel Centre websitekafai eiei ni au Malaga ki fafo e loma nei.

Hand Hygiene

WASH YOUR
HANDS OFTEN!

You can protect yourself and the people you live with by cleaning your hands frequently throughout the day.
Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. 

bottom of page